Dit is de privacyverklaring van de schietsportvereniging Vulpes Vulpes gevestigd in Nieuwe Pekela, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 40038488 (hierna : “de Vereniging”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen hun gegevens afstaan bij aanmelding als lid en wanneer zij de website van de Vereniging bezoeken of gebruiken.

1 Gebruik van persoonsgegevens
De vereniging verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft als lid;

b. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de vereniging aanbiedt;

c. een aankoop doet bij de vereniging;

d. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de vereniging;

e. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of informatieverstrekking of een formulier invult waarin u de vereniging verzoekt contact met u op te nemen.


2. Verzameling van gegevens

a. Naam

b. Volledige voornamen

c. Adres

d. e-mailadres

e. Telefoonnummer

f. Geboortedatum

g. Geboorteplaats

h. Geslacht

i. Opleiding of beroep

j. Nationaliteit

k. Soort legitimatiebewijs en nummer

l. Verklaring omtrent het gedrag

m. Kopie Verlof tot het voorhanden hebben van wapens of jachtakte

o. Wel of niet in aanraking geweest met politie of justitie en zo ja wanneer en voor welk feit of feiten

p. Verklaring fysieke en psychische gezondheid en omstandigheden volgens het model van de KNSA.

q. In geval van een doorlopende machtiging het IBAN-nummer en IBAN-naam.

r. Twee pasfoto’s.

 

3. Gebruik van de gegevens

De vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

a. verzoeken van u in behandeling te nemen;

b. u in te schrijven als lid en aan te melden bij de KNSA;

c. uw naam bekend te maken als nieuw lid van de Vereniging aan de leden;

d. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. de Vereniging;

e. de dienstverlening aan u te verbeteren;

f. om u e-mails of post met mededelingen en nota’s namens de vereniging te sturen;

g. de website van de vereniging te optimaliseren;

h. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

i. u te kunnen herkennen als lid.

j. Eén pasfoto wordt gehecht aan het aanmeldingsformulier en opgeborgen in het alleen voor bestuursleden toegankelijke     ledenarchief ter herkenning van u als persoon, de andere is voor het persoonlijke schietboekje.

4. Informatie Wijziging en Bezwaar
U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer +31 (0)6 29 53 54 54 of per email: secretaris@svvulpesvulpes.nl voor:

a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging de gegevens verwerkt;

b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

c. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;

d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging voor door u te specificeren doeleinden.

5. Beveiliging van uw gegevens

De gegevens worden beveiligd:

a. De door u verstrekte gegevens zullen door de Vereniging uitsluitend gebruikt worden voor de in deze privacyverklaring        genoemde doeleinden. De Vereniging zal deze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

b. De Vereniging neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

6. Informatieverstrekking

Informatieverstrekking aan derden

De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of indien de de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak

7. Wijziging

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij adviseren u daarom deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen, hetzij op de site www.svvulpesvulpes.nl hetzij in de hal in het glazen kastje bestemd voor officiële publicaties.

page3image1608016

 

Vastgesteld dd 20-03-2023 conform bestuursbesluit.